0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
HUF

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés

Utazási szerződés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

I. Irányadó jogszabályok és általános elvek

1. A CsillOUT Travel Kft. által szervezett utazásokra a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) utazási szerződésre vonatkozó rendelkezései (Polgári Törvénykönyv 6:254. §), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 472/2017. Kormány rendelet) és az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 213/1996. Kormány rendelet), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek CsillOUT Travel Kft. által szervezett, s előre meghirdetett utazási csomagokra vonatkoznak.

3.  Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint CsillOUT Travel Kft. honlapján és tájékoztató anyagaiban közölt információk az utazási szerződés részét képezik.

4. Az Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés megkötése során annyiban alkalmazandók, amennyiben azoktól az CsillOUT Travel Kft. által írásban elfogadott vagy visszaigazolt Jelentkezési lapban foglalt feltételek el nem térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a Jelentkezési lapban foglalt feltételek az irányadók a felek közötti utazási szerződésre.

5. CsillOUT Travel Kft. fenntartja a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát, erről azonban értesíteni köteles utazót a már megkötött, de még nem teljesített utazási szerződések esetében. Indokolt és kivételes esetben CsillOUT Travel Kft.  fenntartja a jogát, hogy eltérjen jelen Általános Szerződési Feltételektől. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérésről a CsillOUT Travel Kft.               köteles írásban tájékoztatni utazót.

II. Az utazási szerződés létrejötte

1 Az utazási szerződés az Utazó és a CsillOUT Travel Kft. között akkor jön létre, amikor az Utazó kitöltötte és visszaküldte a CsillOUT Travel Kft. jelentkezési lapját, aláírta az Utazási Szerződés elnevezésű okiratot, amelyeket a CsillOUT Travel Kft.  írásban elfogadott vagy visszaigazolt. Az utazási szerződés létrejöttéhez szükséges utazó általi nyilatkozatok az utazási szerződés mellékletét képzik.  A Jelentkezési lapon az Utazó által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utazó felel, a hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a CsillOUT Travel Kft. nem vállal felelősséget.   

2. Az utazási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy az Utazó határidőre befizesse a részvételi díj előleget.  Amennyiben a részvételi díj 50.000.-Ft alatti vagy az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző 35 napon belül kerül sor, úgy az Utazó a teljes részvételi díj befizetésére köteles. Amennyiben Utazó a megadott határidőig nem fizeti be a kért összeget, úgy a CsillOUT Travel Kft.. elállhat az utazási szerződéstől.

3. A Felek a Jelentkezési lapban rögzítik a választott utazás nevét, az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat, valamint a fizetendő előleget. Az előleg teljesítésének fizetési feltételeit a jelentkezési lap rögzítése során küldött visszaigazolás tartalmazza. 

A jelentkezési lapban rögzített információk alapján tartalmazza az Utazó által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a honlapon, ill. egyéb tájékoztatóban használt megjelölését, CsillOUT Travel Kft..  -, mint utazásszervező – nevét, székhelyét, telefonszámát és nyilvántartásba vételi számát, az Utazó útlevélben (vagy az utazás során használt személyazonosító igazolványban) megjelölt teljes nevét és lakcímét, az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, az Utazó által megrendelt szolgáltatásokat, a fizetési határidőt és módot, a részvételi díjat adókkal együtt és minden további díjat, illetéket és egyéb költséget, illetve ha ezek a költségek ésszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie. Az utazási szerződés tartalmazza továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, és a mindenkori utazási feltételeknek a megismerését és elfogadását rögzítő Utazó által megtett nyilatkozatot is. A jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével, az Utazó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen szerződési feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot.

4. A CsillOUT Travel Kft.. rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai a www.csaladdalutazom.hu honlapján elérhetőek. A CsillOUT Travel Kft. fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásban foglaltaktól egyoldalúan eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utazót – amennyiben az utazási szerződés még megkötésre nem került úgy az utazási szerződés megkötését megelőzően -, igazolható módon tájékoztatni. A honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

5. A CsillOUT Travel Kft.-t nem terheli szerződéskötési kötelezettség.  A CsillOUT Travel Kft.  fenntartja magának a jogot, hogy az Utazóval történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja. Amennyiben az Utazó a részvételi díjat határidőre nem fizeti meg, úgy CsillOUT Travel Kft. nem terheli „elutaztatási kötelezettség”.

6.  Utazó minden olyan személy, akinek szándékában áll utazási szolgáltatásra, vagy azok összeállítására vonatkozó szerződés megkötése, vagy ilyen szerződés alapján utazásra jogosult (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 37. pont). Az Utazó az utazási szerződés megkötésekor, módosításakor képviselő útján nem járhat el, kivéve kiskorú Utazó esetében, mely esetben a törvényes képviselő jár el.

7. A CsillOUT Travel Kft. felhívja az Utazó figyelmét, hogy csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a szerződésen szereplő egyes szolgáltatások díjait is tartalmazó teljes részvételi díj CsillOUT Travel Kft. bankszámlájára történő beérkezésével áll be CsillOUT Travel Kft. elutaztatási kötelezettsége. A weboldalra feltöltött jelentkezési lap kitöltésének feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek előzetes megismerése és elfogadása; a weboldal használata a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.

8. Az Utazó a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.

III. Utazó jogai és kötelezettségei

1.Az utazáshoz szükséges érvényes okmányok, illetve dokumentumok (így különösen okmányok, egészségügyi dokumentumok) beszerzéséről utazó köteles gondoskodni. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségért CsillOUT Travel Kft.  felelősséget nem vállal.

2. Utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor jogosult felmondani az utazási szerződést a VI. pontban meghatározott feltételekkel.

3. Utazó az utazáshoz kapcsolódó különleges igényeit vagy feltételeit az utazási szerződés megkötése előtt köteles CsillOUT Travel Kft.  tudomására hozni, melyek elfogadását CsillOUT Travel Kft. külön visszaigazolja Utazó részére, az utazási szerződés megkötését követően jelzett különleges igények teljesítésére a CsillOUT Travel Kft. nem köteles és ez nem minősül szerződésszegésnek.

4. Utazó és CsillOUT Travel Kft. az utazási szerződés teljesítése során köteles együttműködni, így többek között a felek értesítik egymást elérhetőségeik (pl. telefonszám, email cím) megváltozásáról, ezek elmulasztása esetén a következményeket a mulasztó fél viseli.

5. Utazó saját maga köteles gondoskodni utazása során dolgainak őrzéséről és felügyeletéről, kivéve, ha CsillOUT Travel Kft.  annak képviselője vagy valamely közreműködője a dolgot bizonyíthatóan megőrzésre átvette.

6. Utazót terheli minden olyan költség vagy kár, amely saját mulasztásából történt, így különösen indulási időpontok vagy programban megjelölt időpontok lekésése, megrendelt szolgáltatásokról saját elhatározásból vagy érdekkörében történő ok miatt lemondás.

7. Utazó tudomásul veszi, hogy autóbusszal, bérelt gépjárművel, hajóval vagy komppal történő utazást tartalmazó utazási csomagok esetében az autóbusz-, gépjárműkölcsönző-, hajó- és komptársaságok utazási feltételei CsillOUT Travel Kft. kötött utazási szerződés részéve válnak.

8. Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utazó felel. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az Utazót terhelik. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig az alábbi VI.3 pont szerint alakulnak.

IV. A CsillOUT Travel Kft. jogai és kötelezettségei

1. CsillOUT Travel Kft. fenntartja a jogát, hogy a tájékoztató anyagaiban, online felületein található tartalmaktól a VII. pontban foglalt korlátozásokkal kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

2. Ha az Utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét vagy biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a CsillOUT Travel Kft. jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést és az Utazó a hazautazásáról saját költségén maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben CsillOUT Travel Kft..  jogosult kárainak megtérítését követelni az utazótól.

3. CsillOUT Travel Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az utazás meghirdetésekor meghatározott minimális létszámot és CsillOUT Travel Kft. a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti utazót:

aa) 20 nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) 7 nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) 48 órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) CsillOUT Travel Kft. elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják az utazási szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti utazót az utazási szerződés felmondásáról.

CsillOUT Travel Kft. a fentieknek megfelelően megtéríti utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést CsillOUT Travel Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni. Ezen felült a CsillOUT Travel Kft. egyéb díj megtérítésére nem köteles.

4. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási szerződésben meghatározott módon nem biztosítható CsillOUT Travel Kft. köteles utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint az utazási szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási szerződésben meghatározottnál, CsillOUT Travel Kft.  köteles Utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az Utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve, ha CsillOUT Travel Kft.. által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

5. Ha a szerződésszegés az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és CsillOUT Travel Kft.. utazó által megszabott ésszerű határidőn belül azt nem orvosolja, Utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.

6. Ha az utazási csomag Utazó szállítását is magában foglalja CsillOUT Travel Kft.. a 4. és 5. pontban foglaltakon felül Utazó ezirányú írásbeli kérésére haladéktalanul köteles az utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni utazó hazaszállításáról az utazót terhelő többletköltség nélkül.

7. Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha CsillOUT Travel Kft.. bizonyítja, hogy a szerződésszegés utazónak róható fel.

8. Utazó kártérítésre jogosult CsillOUT Travel Kft. -től minden olyan kárért, amely utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni. Utazó nem jogosult kártérítésre, ha CsillOUT Travel Kft.  bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést CsillOUT Travel Kft.. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

 c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

9. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozásokat alkalmazza a CsillOUT Travel Kft..

10. CsillOUT Travel Kft. kártérítési kötelezettség nélkül, az Utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a CsillOUT Travel Kft.  az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve amennyiben az utazók egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti.

11. CsillOUT Travel Kft. fenntartja jogát és Utazóval kifejezetten megállapodnak abban, illetve az utazó az utazási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy CsillOUT Travel Kft.-nek az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége az utazó által fizetendő teljes díj összegének háromszorosában maximált. A korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárra.

V. Díjak, fizetési feltételek

 1. Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén az Utazó a részvételi díj 40 %-át köteles befizetni. Ettől a rendelkezéstől a CsillOUT Travel Kft. eltérhet, ha a közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. Az utazás megkezdését megelőző 35 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén, valamint az 50.000.-Ft alatti részvételi díj esetén a teljes részvételi díjat a foglalással/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni bankkártyával vagy a CsillOUT Travel Kft. bankszámlájára történő átutalással.

Az Utazó által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére az Utazó az utazás megkezdése előtti 35. napig köteles, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Amennyiben a megadott időpontig az Utazó nem egyenlíti ki a teljes fizetendő díjat, a szerződés nem lép hatályba, és a CsillOUT Travel Kft.  azt az Utazó által történt felmondásnak tekinti. Ebben az esetben az elmulasztott határidő időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, és a CsillOUT Travel Kft. jogosult az VI.pont szerinti bánatpénzt felszámítani és érvényesíteni.

2. A CsillOUT Travel Kft. által meghirdetett utazási csomag részvételi díja tartalmazza az utazási csomagban foglalt szolgáltatások díjának, a CsillOUT Travel Kft. szervezési díjának, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és  egyéb kötelező terhek meghatározott összegét. CsillOUT Travel Kft. által meghirdetett utazási csomagok részvételi díja nem tartalmazza a betegség-, baleset- és poggyász biztosítás díját, a fakultatív programok árát, úti okmány költségét, a költőpénzt, borravalókat, illetve egyéb biztosítás díját.

3. CsillOUT Travel Kft. utazó által fizetendő teljes díj befizetése ellenében az utazás részvételére jogosító dokumentumot ad át, illetve küld meg utazónak, melyet az utazás megkezdése előtt CsillOUT Travel Kft. megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az Utazó az utazáson nem vehet részt. Az utazás során az Utazó a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történő fizetéssel vehet igénybe.

4. CsillOUT Travel Kft.  az utazási megkezdését megelőzően legkésőbb 7 nappal tájékoztatja az Utazót az utazás általános információiról.

VI. Utazási szerződés utazó általi felmondása – bánatpénz

A CsillOUT Travel Kft.  az utazási csomag megkezdése előtt bármikor elállhat az utazási szerződéstől.

1. Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést a CsillOUT Travel Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá a CsillOUT Travel Kft.-vel szemben, amikor arról tudomást szerzett.

2. Felmondásnak minősül az is, ha az Utazó nem kezdi meg utazását vagy nem jelenik meg az indulás pontos helyszínén és időpontjában. Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, a felmondás jogkövetkezményei pedig az alábbi VI. 3 pont szerint alakulnak.

3. Ha az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést felmondja, vagy egyéb, CsillOUT Travel Kft.-nek nem felróható okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi bánatpénzt tartozik megfizetni, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró CsillOUT Travel Kft.  re:

o             Az utazás megkezdését megelőző 41. napig bánatpénz nem követelhető.

o             40-22. nap esetén: a teljes díj 50%-a;

o             21-11. nap esetén: a teljes díj 70%-a;

o             10 napon belüli lemondás esetén, lemondás nem közlése esetén a teljes díj 100%- a.

A bánatpénz a felmondás közlésével egyidejűleg esedékes. Az Utazót terhelő bánatpénz összegét a CsillOUT Travel Kft. a már részben vagy egészben megfizetett díj összegébe beszámítja, és csak a pozitív különbözetet fizeti vissza az Utazó részére.

 4. CsillOUT Travel Kft jogosult az őt megillető fenti összegeknek Utazó által bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartásra. Amennyiben Utazó által befizetett összeg nagyobb, mint CsillOUT Travel Kft.-t megillető bánatpénz, úgy az összeg az Utazónak haladéktalanul visszajár. Amennyiben Utazó által befizetett összeg nem fedezi CsillOUT Travel Kft. -t megillető összeget, úgy a különbözetet Utazó a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni.

5. Az utazási csomag megkezdését megelőzően Utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

6. Ha Utazót saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett teljes díjból csak az igénybe nem vett, és a közreműködő által ki nem számlázott szolgáltatások ellenértékére tarthat igényt. Utazó az általa fizetendő teljes díjban szereplő közös költségeket (így különösen közlekedés, idegenvezető stb.) és CsillOUT Travel Kft szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

7. Ha Utazó saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett közeli hozzátartozója nem tud részt venni az utazáson, vagy egészségiügyi okból történő lemondás esetén, az utazó ezen okokból a VI/3. pontban rögzített bánatpénzt tartozik megfizetni.

VII. Módosítási feltételek, engedményezés

1. A CsillOUT Travel Kft az utazási csomag megkezdése előtt – a díjmódosítás kivételével – csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

a) a változás nem jelentős, és

b) CsillOUT Travel Kft a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja utazót.

2. Ha az utazási csomag megkezdése előtt CsillOUT Travel Kft jelentősen megváltoztatja valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, illetve az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, Utazó – CsillOUT Travel Kft.  értesíti megadott ésszerű határidőn belül – jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy

b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Amennyiben az Utazó bármilyen ok miatt elmulasztja az értesítésben meghatározott válaszadási határidőt, úgy az utazási szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik.

Ha az Utazó elfogadja a változást, melyre tekintettel a részvételi díj csökken, akkor a CsillOUT Travel Kft.  a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti. Díjengedmény esetén a CsillOUT Travel Kft.  jogosult az Utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket, melyet kérésre igazolnia kell. Amennyiben az Utazó elfogadja a változást, melyre tekintettel a részvételi díj nő, akkor az Utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles a CsillOUT Travel Kft.- nek megfizetni.

Ha utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és CsillOUT Travel Kft. másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani. Ha az Utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor a CsillOUT Travel Kft.  az Utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az Utazó szerződés megszűnéséből eredő igazolt kárát megtéríti.

3. CsillOUT Travel Kft. fenntartja a jogot, hogy az utazási szerződés megkötését követően az Utazó által fizetendő teljes díjat megemelje, amennyiben:

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, a helyszínen fizetendő adók és illetékek), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása következik be.

A díj emeléséről CsillOUT Travel Kft. legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti utazót. A díjemelésről CsillOUT Travel Kft. tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utazót.  Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utazó az értesítés elküldésétől számított 8 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a CsillOUT Travel Kft. a befizetett összeget visszafizeti. A részvételi díj csökkentése esetén a CsillOUT Travel Kft. a csökkentés összegét költségeinek levonása után 7 napon belül visszafizeti az Utazónak.

4. Ha Utazó az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szolgáltatás elemek, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, Utazó köteles CsillOUT Travel Kft. szolgáltatást nyújtó közreműködőinek módosítással összefüggő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.

Utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal köteles tájékoztatni CsillOUT Travel Kft.-t, arról, ha utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta. Az utazási szerződésből kilépő utazó és a szerződésbe belépő utazó egyetemlegesen felel a szerződés szerinti teljes díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak, kötbérek és egyéb költségek megfizetéséért.

5. Utazó köteles ezen felül CsillOUT Travel Kft.  módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség 4.000 Ft/ fő módosításonként.

6.  Ha az Utazó valamely lekötött utazási szolgáltatást saját elhatározásából illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a CsillOUT Travel Kft.  erre tekintettel nem köteles a részvételi díjat leszállítani illetve a részvételi díj arányos részét visszatéríteni.

7. Az utazási szerződés kizárólag írásban módosítható. Az utazó köteles a módosítás során a CsillOUT Travel Kft. –vel együttműködni.

8. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, utasok létszámának csökkenése – módosítására utazó részéről tett kezdeményezést – függetlenül az utazó által használt elnevezéstől – CsillOUT Travel Kft. az eredeti utazási szerződéstől való elállásnak tekinti. CsillOUT Travel Kft. az utazó által szándékolt új utazási szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek felmondásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, és mint új utazási szerződést köti meg.

VIII. Hibás teljesítésért való felelősség

1. CsillOUT Travel Kft. az utazási szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért felel, még abban az esetben is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles. A szerződésszegést a CsillOUT Travel Kft.  ésszerű határidőn belül orvosolja, amennyiben azt az Utazó a CsillOUT Travel Kft. az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul bejelentette, és a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.

Ebben az esetben az Utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti. Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát. Amennyiben a CsillOUT Travel Kft. a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben a CsillOUT Travel Kft legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.

2. A CsillOUT Travel Kft. nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az Utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az Utazót, ha a CsillOUT Travel Kft. bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak felróható.

A CsillOUT Travel Kft. nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az Utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3. A szerződés hibás teljesítése esetén az Utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását közölni az utaskísérővel/túravezetővel. Amennyiben jegyzőkönyv készítésére sor került, úgy annak egy példányát az Utazó részére át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó a CsillOUT Travel Kft.-t köteles haladéktalanul tájékoztatni. A közlés késedelme esetén az ebből eredő kárért, valamint a hibás teljesítés későbbi bizonyításának a közlés késedelméből eredő nehézségeiért vagy lehetetlenüléséért az Utazó felelős. A CsillOUT Travel Kft. az Utazó igénybejelentésének kézhezvételét követően a panaszt/kifogást kivizsgálja, és álláspontjáról az Utazót írásban értesíteni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utazó panaszának/kifogásának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak CsillOUT Travel Kft. részéről történő elismerését, és nem tartalmazza a CsillOUT Travel Kft. panasszal/kifogással kapcsolatos álláspontját.

4. A CsillOUT Travel Kft. felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés/jogsértés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen  ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza,  ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a CsillOUT Travel Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy  elháríthatatlan, rendkívüli körülmény (vis maior esete) következett be. Vis maiornak minősül a CsillOUT Travel Kft. által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre, például terrorizmus, úti cél helyén kialakuló természeti katasztrófa. 

Az előbbi bekezdésekben foglaltak bekövetkezte esetén a CsillOUT Travel Kft. segítséget nyújt az Utazónak, amennyiben nehézségei támadnak.

5. Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazásszervező köteles utazónként – szükség szerint – legfeljebb 3 éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni, kivéve ha Európai Uniós közvetlenül alkalmazandó rendelete ennél hosszabb időtartamot ír elő.

6. A CsillOUT Travel Kft. segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.

7. A CsillOUT Travel Kft. jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az Utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.

8. A CsillOUT Travel Kft. az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a teljes részvételi díj háromszorosának megfelelő összegben korlátozza.

A CsillOUT Travel Kft. tájékoztatja az Utazót, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól 181/2011/EU rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-el kihirdetett berni (COTIF) egyezmény, az 1936. évi XXVIII. Törvénnyel kihirdetett varsói nemzetközi egyezmény korlátozza az utazásszervező és a közreműködőjeként eljáró fuvarozó felelősségét, illetve a kártalanítási kötelezettségét. A CsillOUT Travel Kft. szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés Utazónak járó összegéből a jelen pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

9. A CsillOUT Travel Kft. nem felel az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkért, melyeket a repülőtársaságok, a közreműködő szállásadók, illetve a helyi hatóságok felé az Utazónak kell bejelentenie.

10. Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért a CsillOUT Travel Kft. nem felel.

IX. Vagyoni kaució

Ha a CsillOUT Travel Kft. az utazási csomag teljesítésének megkezdése után válik fizetésképtelenné és utazók utaztatási költsége az utazási csomag részét képezi, a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38. email: kezesi@eub.hu, telefonszám: + +36 1 452-3313) gondoskodik utazók hazaszállításáról. Amennyiben CsillOUT Travel Kft. fizetésképtelensége esetén nem tesz eleget a befizetett előleg, illetve a teljes díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor utazó az igényének érvényesítése végett közvetlenül a CsillOUT Travel Kft. -hez (2045, Törökbálint, Határ utca 1) fordulhat.

X. Személyes adatok kezelése

1. CsillOUT Travel Kft. a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletének (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), továbbá az egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

2. CsillOUT Travel Kft. Adatkezelési  Tájékoztatója CsillOUT Travel Kft. honlapján (www.csaladdalutazom.hu) megtekinthető, illetve rendelkezésre áll.

3. CsillOUT Travel Kft. adatvédelmi felelősének nevét és elérhetőségét az Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

XI. Biztosítás

Az Utazásszervező kiköti és az Utas vállalja, hogy az Utazásszervező által szervezett utazásokon az Utas csak érvényes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megléte esetén vehet részt. A részvételi díj nem tartalmaz baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, de az Utazásszervező az Utas kérésére biztosítási díj ellenében, a biztosítók által meghatározott feltételek szerint közvetíti azt. Felhívjuk a figyelmet, hogy baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás hiányából eredő költségek és károk teljes egészében az Utast terhelik, az ebből eredő károkért az Utazásszervező felelősséggel nem tartozik. Az Utazásszervező kijelenti, hogy az Utas poggyászának, kézicsomagjának és úti okmányainak őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt megőrzés vagy továbbszállítás céljából egy szolgáltató átvette tőle, ebben az esetben a szolgáltató felelős érte.

XII. Egyéb

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) 17/A. §-sa értelmében CsillOUT Travel Kft. tájékoztatja utazót arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye (2045, Törökbálint, Határ utca 1)). Az esetleges panaszok a helyszínen felvett jegyzőkönyvvel együtt benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: hello@parentsonboard.hu

2. CsillOUT Travel Kft. által szervezett utazásokkal kapcsolatos kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában az utazó panaszát a lakóhelye/tartózkodási helye, illetve CsillOUT Travel Kft. székhelye szerint illetékes Békéltető Testület (elérhetőségeik CsillOUT Travel Kft. honlapján közzétéve – https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) elé terjesztheti, illetve az illetékes bírósághoz fordulhat. Utazó a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése estén a területileg illetékes járási hivatalokhoz (elérhetőségeik: https://jarasinfo.gov.hu), valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1., https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/elerhetosegek) fordulhat.

3. CsillOUT Travel Kft.-é és az utazó kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Szerződéses Feltételekre a magyar polgári anyagi jog rendelkezései az irányadók. Jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az azzal összefüggésben megkötött utazási szerződéssel kapcsolatban felmerült jogi viták eldöntésére az általános jogszabályi rendelkezések szerinti bíróságnak van hatásköre és illetékessége.