0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
HUF

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés

Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Jelen részvételi- és játékszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az CsillOUT Travel Kft. által szervezett, és a www.csaladdalutazom.hu oldalon meghirdetett „Nyerj egy családi pihenés a Dráva Hotel Thermal Resortba”  online promóciós nyereményjáték (továbbiakban: Játék) vonatkozásában készült a Játék egyes szabályainak, illetve a részvétel feltételeinek meghatározása és rögzítése céljából.

 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játékot a CsillOUT Travel Kft. (cgj.sz: 13 09 219718, székhely: 2045, Törökbálint, Határ utca 1., adószám: 27825057-2-13, továbbiakban: Szervező) szervezi és bonyolítja.

 

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, magyar állampolgár, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki feliratkozik a www.csaladdalutazom.hu weboldal hírlevelére (továbbiakban: Hírlevél).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a nyereményt felajánló cég munkavállalói, valamint ezen munkavállalóknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerülnek továbbá a Játékból azon személyek, akik

  • a regisztráció során a valóságnak nem megfelelő adatot adnak meg;
  • bármilyen módon veszélyeztetik a Játék szabályszerű lebonyolítását;
  • a Játék befejezését megelőzően a Hírlevélről leiratkoznak; vagy
  • adatkezelési hozzájárulásukat a Játék időtartama alatt visszavonják.

Játékos a Hírlevélre történő feliratkozással kijelenti, hogy jelen Játékszabályzat rendelkezéseit teljeskörűen megismerte, a Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Játékos a Hírlevélre történő feliratkozással kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez hozzájárul.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2023. 04.20 napjától, 2023.05.31 napjáig terjedő határozott időtartamban kerül megszervezésre. A Sorsolás időpontja:2023.06.01

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, a Játékban részt vesz mindenki, aki a Játék időtartama alatt feliratkozik a Hírlevélre, és nem esik a fenti kizáró okok valamelyikének hatálya alá. A Játék időtartamán belül a feliratkozás időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Játék időtartamán túl vagy azt megelőzően történt hírlevélfeliratkozással a Játékban történt részvételre nincs mód és lehetőség.

 

4. A Játék nyereménye

A Játékban kisorsolt nyeremény egy, a harkányi Dráva Hotel Thermal Resort**** szállodába szóló ajándékutalvány (továbbiakban: Nyeremény) 170 000,- Ft, azaz százhetvenezer Forint értékben, ami az alábbiakat foglalja magába: 1 család részére (2 felnőtt + 2 gyermek), 2 éjszaka tartózkodás a szálloda apartman részében,  félpanziós elláttással.

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

A nyeremény felhasználási ideje: A voucher 2023. október 31-ig használható fel a szálloda szabad kapacitásának függvényében, kivéve a nyári és a kiemelt, ünnepi időszakokban, előzetes egyeztetést követően.

 

5. A Játék leírása és menete

A Játékban történő részvétel feltétele, hogy a Játékos a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a Hírlevélre valós, saját adatainak megadásával feliratkozzon. A Hírlevélre a fenti időtartamban történő feliratkozás nélkül a Játékban történő részvételre nincs lehetőség.

A Nyeremény a jelen Szabályzat 3. pontjában rögzített határozott időtartamban a Hírlevélre feliratkozók között kerül kisorsolásra a határozott időtartam lejártát követő 1 napon belül. Sorsolás időpontja: 2023.06.01

A Játékosok közül a nyertes kisorsolása a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező 3 tanujából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolásról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A Szervezők a sorsolás eredményéről a játékosokat – így a nyertest is – az általuk a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítik a sorsolást követő 1 napon belül. A játékosok az értesítés ilyen módjához a Hírlevélre történő feliratkozással, mint regisztrációval kifejezetten hozzájárulnak.

A nyertes játékos az értesítést követő 5 napon belül jogosult jelentkezni a Nyereményért azzal, hogy amennyiben a nyertes a fenti határidőben nem jelentkezik, a Szervező jogosult ezt a tényt úgy értékelni, hogy a nyertes játékos nem kívánja a Nyereményt megszerezni, azt kifejezetten visszautasítja.

Amennyiben a nyertes a Nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét visszautasítja, helyette a Szervező a fentiekkel egyező módon lebonyolított pótsorsoláson új nyertest sorsol ki.

Amennyiben a nyertes játékos a Nyereményért a fentiekben meghatározott időtartamban jelentkezik, részére a Nyeremény az általa a Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott e-mail címre történő kiküldéssel kerül átadásra.

Abban a nem várt esetben, amennyiben a Nyeremény valamely előre nem látható, a Szervező felelősségi körén kívül eső ok – így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációkor megadott e-mail cím hibás volta, vagy a megadott e-mail címhez kapcsolódó postafiók esetleges levélfogadásra képtelen állapota – miatt a Nyeremény megküldése sikertelen, és a nyertes más módon történő értesítésére sincs mód, a sikertelen kézbesítést követő 5 napon belül Szervező a fenti szabályoknak megfelelő pótsorsolást tart, ahol a Nyeremény újbóli kisorsolására kerül sor.   

 

6. Adatkezelés

A Játékosok jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatása önkéntes. A játékosok a Hírlevélre történő feliratkozással, mint regisztrációval tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Hírlevélről történő leiratkozásig az Adatkezelési Tájékoztató tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.

A Játékosok a Hírlevélre történő feliratkozással, mint regisztrációval tudomásul veszik, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezik.

Az Adatkezelési Tájékoztatója itt olvasható

 

7. Felelősség kizárása

A nyertes a Nyeremény esetleges hibájával vagy nem megfelelőségével kapcsolatos igényeit jogszabályi keretek közt a nyereményt felajánlónál érvényesítheti.

A Játékosok a Játék során a Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. A Játékos által megadott adatok helytállóságát a Szervezőnek ellenőrizni nem áll módjában, így a Játékos által tévesen szolgáltatott adatokból, megadott adatainak időközbeni esetleges változásaiból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt a Játékos viseli, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okból bekövetkezett hibákért, késedelmekért és ezek esetleges hátrányos következményeiért. Az ezekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő károk vonatkozásában Szervező felelősségét teljeskörűen és maradéktalanul kizárja.

 

8. Egyéb rendelkezések

A Játék lebonyolítása, illetve az abban történő részvétel a jelen Játékszabályzat rendelkezései alapján, annak megfelelően történik. Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy arra a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa. A változtatásokról Szervező a módosítás hatályba lépését megelőzően a Játékosokat www.csaladdalutazom.hu weboldalon tájékoztatja.

Jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a www.csaladdalutazom.hu weboldalon.

A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdés esetén a Játékos a hello@csaladdalutazom.hu e-mail címre küldött e-mailben érdeklődhet.

 

Törökbálint, 2023. 04.13