0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
HUF

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés
0036-20-415-5481 hello@csaladdalutazom.hu

Bejelentkezés

Regisztráció

A fiókodból figyelemmel kísérheted a fizetés állapotát, láthatód a lefoglalt útjaidat, és értékelheted a befejezett utazásokat.
Felhasználónév*
Jelszó*
Jelszó megerősítése*
Keresztnév*
Vezetéknév*
Születésnap*
Email*
Telefon*
Ország*
* A fiók létrehozásával, elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket és az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Kérjük fogadd el az általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

Van már saját fiókod?

Bejelentkezés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelő

  CsillOUT Travel Kft. (székhely: 2045, Törökbálint, Határ utca 1.; cégjegyzékszám: 13- 09 -219718; adószáma: 27825057-2-13; képviseli:
  Pajor Csilla ügyvezető; e-mail cím: hello@csaladdalutazom.hu, hello@csillouttravel.hu és telefonszám: 0036 20 4155481; a továbbiakban: CsillOUT Travel Kft.)
  Az adatkezelő személyes adatokat az utazási szerződések írásban vagy online történő megkötése során, illetve azzal összeffügésben kezel.
  Az adatkezelő által üzemeltett honlap: www.csaladdalutazom.hu és www.csillouttravel.hu (a továbbiakban: Honlap)

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet).

3. Fogalom meghatározások
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

Felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Ügyfél: a CsillOUT Travel Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a CsillOUT Travel Kft. utazási szerződést kötők.


4.Általános szabályok
A CsillOUT Travel Kft. Honlapjához bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A Honlapon megvalósuló esetleges adatkezelésre vonatkozóan a CsillOUT Travel Kft. adatkezelőnek minősül. A szolgáltatások nyújtása során a CsillOUT Travel Kft. szintén adatkezelőnek minősül. Az Ügyfél által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért az Ügyfél felel, azért a CsillOUT Travel Kft. a felelősségét kizárja. A CsillOUT Travel Kft. bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. A CsillOUT Travel Kft. az adatkezelési tájékoztató módosítását a Honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. Az Ügyfeleket kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. Az Ügyfeleka jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

Az adatkezelés alapelvei
CsillOUT Travel Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 • jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).


5.A CsillOUT Travel Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A CsillOUT Travel Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli az Ügyfelekről:
I. Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
o Név: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
o E-mail cím (telefonszám): az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
o Érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás): az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
Amennyiben az Ügyfél telefonon, e-mailen vagy kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi a CsillOUT Travel Kft-vel a kapcsolatot, úgy az Ügyfél által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a CsillOUT Travel Kft. Az adatkezelés célja, hogy a CsillOUT Travel Kft. meg tudja válaszolni az Ügyfél kérdéseit. A CsillOUT Travel Kft. a kapcsolatot naplózza. Az Ügyfél hozzájárulását önkéntes, mivel a kapcsolatfelvétel tevőlegesen történik. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.


II. Hírlevélre (telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás
o Név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
o E-mail cím (telefonszám): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

Tájékoztatjuk az Ügyfelekt, hogy hírlevelet küldünk a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, illetve gomb megnyomásával. A hírlevélre feliratkozott személyek a hírlevélről bármikor jogosultak leiratkozni, minden egyes hírlevél alján szereplő leiratkozom linkre kattintással is.
Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld.
A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.


III. Egyedi ajánlatkérés
o Név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
o E-mail cím (telefonszám): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
o Érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás): Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Amennyiben az Ügyfél telefonon, vagy e-mailen vagy kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi a CsillOUT Travel Kft-vel a kapcsolatot, úgy az Ügyfél által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a CsillOUT Travel Kft. Az adatkezelés célja, hogy a CsillOUT Travel Kft. meg tudja válaszolni az Ügyfél kérdéseit. A CsillOUT Travel Kft. a kapcsolatot naplózza. Az Ügyfél hozzájárulását önkéntes, mivel a kapcsolatfelvétel tevőlegesen történik. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.


IV. Utazási szerződés kötés
o Név: Az utazási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat
o Lakcím: Az utazási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat
o Számlázási cím: Az utazási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat
o Születési hely, idő: Az utazási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat
o Személyi igazolvány (útlevé) szám: Az utazási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat
o E-mail cím (telefonszám): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
o A szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok): A szerződés tárgyának meghatározása. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).


V. Egyéb utazási jegy értékesítése
o Név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
o E-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
o A szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); A szerződés tárgyának meghatározása.
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).


VI. A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok
o IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, nyelvi beállítások, látogatás időpontja
o Portál látogatási adatok (megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások)

A CsillOUT Travel Kft. a Honlapon cookie-kat és egyéb különböző programokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Honlap felhasználóinak igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerje és azok alapján a Honlapot továbbfejleszthesse. A CsillOUT Travel Kft. a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készít.


A fenti adatkezelés a CsillOUT Travel Kft. üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja Honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, a CsillOUT Travel Kft. ezeket csak anonimizáltan statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a CsillOUT Travel Kft. a felhasználóknak. Mindezekből eredően a felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

További tájékoztatást a Cookie Kezelési Szabályzat tartalmaz, melyet a felhasználó elér a mellékelt linken: _

VII. Profilalkotás
Az adatkezelő a fenti I-IV. pontokban rögzített adatok alapján, az Ügyfél részére az Ügyfél kérésere személyre szabott utazási ajánlatot készít, az ügyfél kifejezett hozzájárulása alapján Az adatkezelés az utazái szolgáltatás nyújtása esetén a sszolgáltatás telejsítésének végéig tart, ellenkező esetben az ajánlatadástól számított legfeljebb 6 hónapig.

 1. Az adatfeldolgozókAdatfeldolgozók
  Az Ügyfél adatainak kezeléséhez, tárolásához, a CsillOUT Travel Kft. különböző vállalkozásokat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói
  szerződést köt. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az Ügyfél adatainak feldolgozását:

 • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelel a GDPR előírásainak,
 • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás betartja az adatbiztonsági előírásokat,
 • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelelő védelmi szintet biztosít a személyes adatok kezelésére,
 • nem biztosítható, hogy az adott vállalatra alkalmazandó jogszabályok biztosítják az alapvető szabadságjogokat és a személyes adatok védelmét,
 • nem biztosítható, hogy az adott vállalat felett létezik-e hatékony és független adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy szerv, amely a vállalkozás adatkezelését ellenőrzi,
 • nem biztosítható, hogy az adott vállalkozás országa betartja a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit,
 • nem biztosítható, hogy az érintett az adott vállalkozásra alkalmazandó jog alapján és országában megfelelően és hatékonyan tudja gyakorolni adatvédelmi jogait.

 • A CsillOUT Travel Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a CsillOUT Travel Kft. nem tehető felelőssé.
  Egyéb adattovábbítást a CsillOUT Travel Kft., amennyiben végez, úgy arról előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet.

7. Az Ügyfelet megillető jogok
Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján jogosult arra, hogy:

 • kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérje a személyes adatainak törlését,
 • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
 • kérje az adathordozhatóságot,
 • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal
  kapcsolatos egyéb jogokat),
 • visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
  a) Hozzáférési jog
  Ügyfél jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést. Ügyfél jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhet az adatkezelő az Ügyféltől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.
  b) A helyesbítéshez való jog
  Ügyfél jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy az Ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Ügyfél jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, adatkezelő pedig köteles törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben adatkezelő további szolgáltatásokat nem tud nyújtani Ügyfél részére.
  d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az adatkezelő megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet.
  e) A tiltakozáshoz való jog
  Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti az adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.

  Ezen felül, ha Ügyfél személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a CsillOUT Travel Kft. vagy a Kamara, Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor
  tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

  Továbbá Ügyfél jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

  f) Az adathordozhatósághoz való jog
  Ügyfél jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt a CsillOUT Travel Kft. vagy a Kamara akadályozná.

  g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

  Ha az Ügyfél személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy a Portálfiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Ha Ügyfél visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan CsillOUT Travel Kft.-nek és a Kamarának adott hozzájárulását, akkor
  lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudja a CsillOUT Travel Kft. és a Kamara biztosítani a kért szolgáltatásokat.

  h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

  Ha Ügyfél úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi
  Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8. Kapcsolattartás
Amennyiben az Ügyfél adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat a CsillOUT Travel Kft. erre kijelölt munkatárásához. Ezen túlmenően az alább megadott címekre postázott levél formájában is felkeresheti a társaságot.
E-mail: hello@csaladdalutazom.hu és hello@csillouttravel.hu
Levelezési cím: 2045, Törökbálint, Határ utca 1
Adatkezelési referens: Pajor Csilla

9. Egyéb rendelkezések
Adatvédelmi incidens esetén a CsillOUT Travel Kft. a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet ezekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatja róla.

Az adatkezelő az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és minden megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A CsillOUT Travel Kft. az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.

Az online felületek látogatói és az Ügyfelek a CsillOUT Travel Kft. online felületeiről más, nem a CsillOUT Travel Kft. által üzemeltett portálokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért, illetve az online felületek látogatói és az Ügyfelek által a CsillOUT Travel Kft. online felületein megadott adatai biztonságáért a társaság felelősséget nem vállal. Ezért ezen weblapok használata esetén kérjük győződjön meg az adott cég adatvédelmi irányelveiről.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. 03.21__ napjától hatályos!

10. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a CsillOUT Travel Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél
kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint
illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

A jelen tájékoztató módosításai A CsillOUT Travel Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A CsillOUT Travel Kft. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.